New Update
HATYAI 4 U ฉบับที่ 53
 
 
 


K
NOWLEDGE  MANAGEMENT
ก้าวแรกสู่องค์กรการเรียนรู้

 

   
     
       
 
   
 
   
 

   

   
 
   
 


   
       
 


   
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013