New Update
 HATYAI 4 U ฉบับที่ 53
 
 
       
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
PowerPoint Templates
สำหรับใช้เป็นแม่แบบในการนำเสนองาน
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
Wallpaper  
สำหรับใช้เป็นพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
มีให้เลือกใช้ 3 ขนาดสามารถ
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้าจอ
 
       
 
QR CODE
สำหรับใช้สแกนรหัสด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเชื่อมโยงเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 
   
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013