อาจารย์ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร


นางสาวชญานิศา คงคา
เลขานุการสำนัก + Operator

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร


อ.ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
  ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด


ดร.อริสรา บุญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด
งานออกแบบกราฟิกดีไซน์และสื่อออนไลน์


นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย
หัวหน้างานออกแบบกราฟิกดีไซน์และสื่อออนไลน์
 

งานรับสมัคร


นางสาวยุพิณ หมีนอะหวัง
หัวหน้างานรับสมัคร


น.ส.ธาริตา บัวเมือง
จนท.ออกแบบกราฟิกฯ

น.ส.อารียา เบ็ญส่า
จนท.ออกแบบกราฟิกฯ

น.ส.สุรีพร หีมเบ็ญหมัด
จนท.ออกแบบกราฟิก
 


นายสุไลมาน บูดาเล็ง
จนท.รับสมัคร
ศูนย์ยะลา


นายนาบาวี บินมะเยาะ
จนท.รับสมัคร
ศูนย์นราธิวาส

น.ส.สุกัญญา ขุนหนู
จนท.รับสมัคร
งานสร้างแบรนด์และสื่อมวลชน + U - Radio   งานกิจกรรมทางการตลาด

อ.ปวิรศา ประดิษฐศร
อ.ประจำฝ่ายสื่อสารการตลาด


น.ส.สุชาวดี สินธุ์จำปาศักดิ์
จนท.สร้างแบรนด์

นายธัชกร ไพชยนต์
จนท.งาน U - Radio
 


น.ส.นิภาดา มุสิกพงศ์
รักษาการหัวหน้างานกิจกรรมทางการตลาด

   

น.ส.พุทธิวรรณ ผดุงทอง
จนท.งานกิจกรรมทางการตลาด

             
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013