ดร.อริสรา บุญรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

อ.พัฒนพงค์ ศรีน้อย
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด

ดร.สณฑ์สัณห์ รัศมีมณฑล
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และการตลาด

ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด


น.ส. ยุพิณ หมีนอะหวัง
หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร
และกิจกรรมทางการตลาด

 


        งานรับสมัคร
   


อ.ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ
อ.ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด
น.ส.สุธิดา พรหมเอียด
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์


น.ส.พรรณชิยา ภู่พงศ์ประพันธ์
เจ้าหน้าที่งานรับสมัคร

น.ส.อารียา เบ็ญส่า
เจ้าหน้าที่งานออกแบบฯ

น.ส.สุรีพร หีมเบ็ญมัด
เจ้าหน้าที่งานออกแบบฯ

 


 
 

 

นายสุไลมาน บูดาเล็ง
จนท.รับสมัคร ศูนย์ยะลา

 

 

นายนาบาวี บินมะเยาะ
จนท.รับสมัคร ศูนย์นราธิวาส

 

งานสร้างแบรนด์และสื่อมวลชน + U - Radio   งานกิจกรรมทางการตลาด

 

น.ส.หม๊ะสุนี ปาโห๊ะ
เจ้าหน้าที่งานสร้างแบรนด์น.ส.นิภาดา มุสิกพงศ์
หัวหน้างานกิจกรรมทาง
การตลาด


น.ส.ทิพยาภรณ์ ฤทธิรัตน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมทางการตลาด

นายธัชกร ไพชยนต์
เจ้าหน้าที่งาน U - Radio

 

 


           

 

   
                 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013