ดร.อริสรา บุญรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

อ.พัฒนพงค์ ศรีน้อย
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด
และภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด

ดร.สณฑ์สัณห์ รัศมีมณฑล
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด

ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด


ดร.อริสรา บุญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร
และกิจกรรมทางการตลาด


น.ส.อารียา เบ็ญส่า
เจ้าหน้าที่งานออกแบบกราฟิกฯ

น.ส.สุรีพร หีมเบ็ญหมัด เจ้าหน้าที่งานออกแบบกราฟิก

 

งานรับสมัคร


นางสาวยุพิณ หมีนอะหวัง
หัวหน้างานรับสมัคร

 
 

 
 

น.ส.พรรณชิยา ภู่พงศ์ประพันธ์
เจ้าหน้าที่งานรับสมัคร

นายสุไลมาน บูดาเล็ง
จนท.รับสมัคร ศูนย์ยะลา

นายนาบาวี บินมะเยาะ
จนท.รับสมัคร ศูนย์นราธิวาส
งานสร้างแบรนด์และสื่อมวลชน + U - Radio   งานกิจกรรมทางการตลาด

อ.ปวิรศา ประดิษฐศร
อ.ประจำฝ่ายสื่อสารการตลาด


น.ส.สุชาวดี สินธุ์จำปาศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานสร้างแบรนด์


นายธัชกร ไพชยนต์
เจ้าหน้าที่งาน U - Radio

 


น.ส.นิภาดา มุสิกพงศ์
รักษาการหัวหน้างานกิจกรรมทางการตลาด

   

น.ส.เนตรทราย เนตรพุกกะณะ
เจ้าหนาที่งานกิจกรรมทางการตลาด

         

 

 
             
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013