อาจารย์ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

นางสาวชญานิศา คงคา
เลขานุการสำนัก + Operator
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

อ.ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
งานออกแบบกราฟิกดีไซน์และสื่อออนไลน์

นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย
หัวหน้างานออกแบบกราฟิกดีไซน์และสื่อออนไลน์
       

นางสาวธาริตา บัวเมือง

นางสาวอารียา เบ็ญส่า

นางสาวสุรีพร หีมเบ็ญหมัด