ผู้อำนวยการ

   เลขานุการสำนัก

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ___________________________________________

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

งานสร้างแบรนด์และสื่อมวลชน + U - Radio


งานออกแบบ Graphic Design & Media Onlineฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด ___________________________________________________

หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด

งานกิจกรรมทางการตลาดงานรับสมัคร