สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ อาคาร U-Plaza 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-3