๘๐ปี ครูของครู...ครูผู้ให้ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30-16.00 น.
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการและนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
 
 
  ทั้งหมด >>
 


 
            
 
 
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013