วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5
(Hatyai Inno Q-Day 2017)

ณ ห้องประชุม Blue Ocean
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 
 
  หลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล”
วันที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรมมะหาด ม.หาดใหญ่
 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8
ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
  ทั้งหมด >>
 ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

น.ส.นูเรีย อาแว และ น.ส.อามีน๊ะ บากา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
จัดโดยสำนักโฆษก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 
visitor number
            
Since November 13, 2013
 


 
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013