เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ Hatyai University Run for Peace Southern Thailand

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562
     
  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
 
 

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
 

The Future is Now !
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยี ม.หาดใหญ่พร้อมที่จะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้ก้าวทัน
อนาคตไปด้วยกัน

 
 

บริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

  ทั้งหมด >>
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีม.หาดใหญ่ เข้ารับรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับชาติ ประจำปี 2561 
ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มอบโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในวันงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 "สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี" 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

 
            
 


 
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013