คณะบริหารธุรกิจ

http://hbs.hu.ac.th
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
โทร. 074-200622

คณะนิติศาสตร์ 

http://law.hu.ac.th
อาคารภูเก็ต ชั้น 2
โทร. 074-200248

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

http://liberalart.hu.ac.th
อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 3
โทร.074-200364

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

http://liberalart.hu.ac.th
อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 3
074-200364

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://tech.hu.ac.th
อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 3
074-200361

คณะรัฐศาสตร์

http://polsci.hu.ac.th
อาคารภูเก็ต ชั้น 2
074-200248

คณะนิเทศศาสตร์

http://polsci.hu.ac.th
อาคารภูเก็ต ชั้น 2
074-200248

บัณฑิตวิทยาลัย

http://graduate.hu.ac.th
อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 2
074-200358

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

http://dric.hu.ac.th
อาคารภูเก็ต
074-200300 ต่อ 242