สำนักงานอธิการบดี
http://president.hu.ac.th อาคารนราธิวาส ชั้น 2 074-200336
สำนักวิชาการ
http://academic.hu.ac.th อาคารนราธิวาส ชั้น 3 074-200346
สำนักวิทยบริการ
http://library.hu.ac.th อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 074-200351
สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://reg.hu.ac.th อาคารนราธิวาส ชั้น 2 074-200332
สำนักพัฒนานักศึกษา
http://sda.hu.ac.th
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
074-200374
สำนักวิจัยและพัฒนา
http://rd.hu.ac.th อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 074-200316
สำนักนโยบายและงบประมาณ
http://pb.hu.ac.th อาคารนราธิวาส ชั้น 3 074-200344
สำนักฝึกอบรมเเละบริการวิชาการ
http://tas.hu.ac.th อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 074-200392-394
ศูนย์คอมพิวเตอร์
http://cc.hu.ac.th อาคารสงขลา ชั้น 2 074-200321
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
http://acc.hu.ac.th
ศูนย์ประณีตศิลป์
074-200376
สำนักทรัพยากรมนุษย์
http://hrm.hu.ac.th อาคารนราธิวาส ชั้น 2 074-200340
สำนักสื่อสารองค์กร
co.hu.ac.th/ อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 074-200300
ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
http://scdc.hu.ac.th อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1 074-200386
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
http://graduate.hu.ac.th อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 074-200662