คณะรัฐศาสตร์


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะรัฐศาสตร์ และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และการปกครองบ้านเมืองที่ดี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)