ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

ดร.จักรเกียรติ เมธานัย

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร​

นายธัชกร ไพชยนต์

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร​

นางสาวอารียา เบ็ญสา

เจ้าหน้าที่งานออกแบบกราฟิกดีไซน์

นางสาวธนิตา แซ่ชี

อาจารย์สาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

นายพิชญะ พรหมขจร

เจ้าหน้าที่งานออกแบบกราฟิกดีไซน์

นางสาวศศิธร จิตตพงศ์

เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและการสร้างสรรค์คอนเทนต์

นายณัฐวัฒณ์ พรหมจันทร์

Software Engineer

ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด

นางสาวนิภาดา มุสิกพงศ์

หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด​

นางสาวยุพิน หมีนอะหวัง

หัวหน้างานรับสมัคร

ว่าที่ ร.ต.หญิงอุไรวรรณ ทองเอื้อ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา

นายชยดล แซ่ชี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา

นางสาวกมลวรรณ รัตนชูศรี

เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด

นายณัฐสิทธิ์ ทองใหญ่

เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

นายสุไลมาน บูดาเล็ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครฯจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

นายนาบาวี บินมะเยาะ

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัครฯจังหวัดนราธิวาส